ELBESIKTNING och
TERMOGRAFERING

Elbesiktning och termografering säkerställer ökad driftsäkerhet och minskade brandskadekostnader inom företags- och fastighetssektorn. TSKAB har auktoriserad besiktningsingejör för revisionsbesiktning och våra termograförer är certifierade.

Elbesiktningar

Vi erbjuder besiktningsingenjör (auktoriserad av Elektriska Nämnden) till revisionsbesiktningar. Med regelbundna besiktningar kan fel och brister upptäckas och åtgärdas vid underhållsstopp – vilket leder till bättre driftsäkerhet. Förutom ökad säkerhet mot brand och kostsamma driftavbrott ger revisionsbesiktningen en högre personsäkerhet. Revisionsbesiktning kan vara en del av den fortlöpande kontroll och rutiner som krävs för att uppfylla myndigheternas krav enligt ELSÄK-FS 2022:3.

Vid revisionsbesiktning utförs kontroll av anläggningen med hjälp av bl.a. termografi. Dessa kontroller är ett hjälpmedel i besiktningen och ska inte jämföras med separata termograferingsuppdrag, som utförs av certifierad termograför med högre krav på genomföranderutiner, kamerautrustning och dokumentation.

Termografering

Våra termograförer är certifierade för Termografi SBF 1031:3 och vi utför termografering med avancerad utrustning. Vid kontroll av elanläggningar upptäcks riskområden i tid, så att felen kan åtgärdas innan brand eller driftstopp uppstår. 20% av alla bränder orsakas av elektriska fel och 70% av kostnaderna drabbar industrin.

Numera är det självklart för kraftleverantörer och större industrier att använda termografi i förebyggande underhållsarbete, och trenden går mot att även mindre anläggningar termograferas.